Privacyverklaring

Artikel 1. Algemene- en begripsbepalingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene verordening gegevensbescherming (”AVG”) daaraan toekent.

 • Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, waaronder doch niet uitsluitend personeelsleden en deelnemers;
 • Deelnemers: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding(sroute) van TechExplore24;
 • Functionaris Gegevensbescherming: de functionaris die binnen TechExplore24 toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG;
 • Gebruiker van persoonsgegevens: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken;
 • Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging

die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

 • Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan TechExplore24 een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”
 • Privacyreglement: onderhavig Privacyreglement;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Betrokkene aanvaardt dat van hem betreffende persoonsgegevens worden;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsregister: het interne register van alle verwerkingen van persoonsgegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: stuurgroep van TechExplore24, hierna tevens te noemen “TechExplore24”.

Artikel 2. Reikwijdte en doel van het privacy reglement

 • Dit Privacy Reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van Betrokkenen, waaronder doch niet uitsluitend deelnemers, die door TechExplore24 en/of in haar opdracht worden verwerkt.
 • Het doel van het Privacy Reglement is:
 1. de verwerking van persoonsgegevens te laten verlopen conform het bepaalde in de AVG;
 2. de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen onjuiste verwerking van deze gegevens;
 3. de betrokkenen te informeren over wat TechExplore24 met haar persoonsgegevens doet;
 4. het waarborgen van de rechten van betrokkenen.

Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • TechExplore24 verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:
 1. de organisatie van en/of het geven van onderwijs, de begeleiding van deelnemers dan wel het geven van studieadviezen;
 2. het verstrekken of het ter beschikking stellen van leermiddelen;
 3. het berekenen, vastleggen en/of innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen en leermiddelen voor buitenschoolse activiteiten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. het behandelen van geschillen;
 5. het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 6. rapportage en verantwoording aan Opdrachtgevers;
 7. het voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.
  • Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen tenzij de betrokkene hier in een specifiek geval schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 4. Gegevens van deelnemers

 • De gegevens betreffende deelnemers worden in aanvulling op artikel 3 van het Privacy Reglement verwerkt ten behoeve van:
 1. de organisatie en de invulling van het onderwijs;
 2. de begeleiding van deelnemers;
 3. het vertrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
 4. het verzenden van voor deelnemers relevante informatie;
 5. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 6. het beheer en de beveiliging van de gebouwen en voorzieningen van TechExplore24;
 7. het samenstellen van de kiesregisters.

Artikel 5. Rechtmatige verwerking

 • De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien deze gebaseerd is een van de wettelijke grondslagen zoals omschreven in artikel 6 AVG, namelijk indien:
 1. de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene c.q. deelnemer partij is;
 2. voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting die op TechExplore24 rust;
 3. de vitale belangen van de betrokkene hiermee beschermt dienen te worden;
 4. dit voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag aan TechExplore24 is opgedragen;
 5. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TechExplore24 of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een minderjarige is.
  • De verwerking van persoonsgegevens kan ook gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkene zelf. TechExplore24 dient in dat geval te kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien de betrokkene een minderjarige betreft, dan is TechExplore24 in sommige gevallen verplicht toestemming te vragen aan de ouder dan wel wettelijk vertegenwoordiger van het kind.
  • De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, wordt hij daarvan door TechExplore24 in kennis gesteld.
  • Verdere verwerking van gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien TechExplore24 de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

Artikel 6. Toegang tot de persoonsgegevens

 • Medewerkers van TechExplore24 hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening zoals vastgelegd in de functieomschrijving.
 • Eenieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
 • Derden die door TechExplore24 zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Indien wettelijk vereist sluit TechExplore24 met derden een verwerkersovereenkomst.

Artikel 7. Beveiliging van de persoonsgegevens en meldplicht datalekken

 • TechExplore24 gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. TechExplore24 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. TechExplore24 draagt er zorg voor dat de beveiliging als bedoeld in dit artikel voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG en overige wet- en regelgeving.
 • Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt door TechExplore24 gedocumenteerd. Tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt de autoriteit persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk binnen 72 uur na kennisname van het incident, in kennis gesteld van de inbreuk.

Artikel 8. Rechten betrokkenen

 • Iedere Betrokkene heeft het recht met betrekking tot zijn persoonsgegevens een verzoek in te dienen bij de stuurgroepleden van TechExplore24 tot:
 1. verkrijgen van informatie;
 2. inzage, bezwaar, correctie (rectificatie, aanvulling, verwijdering, en/of afscherming) en overdracht van persoonsgegevens.
  • In geval van verwijdering van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 onder b van dit Privacy Reglement, wordt in de administratie van TechExplore24 een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene de persoonsgegevens zijn verwijderd.
  • Aan het uitoefenen van de rechten genoemd in artikel 8 onder 1 a en b van dit privacy reglement, zijn voor betrokkene geen kosten verbonden.
  • Aan een verzoek als bedoeld in artikel 8 onder 1 a en b van dit privacy reglement, wordt binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek voldaan.
  • Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.
  • TechExplore24 kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of in verband met een wettelijk voorschrift en/of juridisch geschil.

Artikel 9. Recht van verzet

 • Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen TechExplore24 en/of een derde en de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze Verwerking van Persoonsgegevens. De betrokkene kan hiertegen bij de TechExplore24 te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
 • TechExplore24 zal in het geval van verzet zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 van dit artikel maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëndigen.

Artikel 10. Bewaartermijnen

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 • Na beëindiging van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst worden ten aanzien van de gegevens waarvoor een wettelijke bewaar- en vernietigingsplicht geldt de termijnen in acht genomen.

Artikel 11. Klachten

 • De betrokkene kan bij de Functionaris Gegevensbescherming een klacht indienen:
 1. tegen een beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 8 van het Privacy Reglement;
 2. tegen de wijze waarop TechExplore24 en/of een Verwerker de in dit Privacy Reglement opgenomen regels uitvoert.
  • De Functionaris Gegevensbescherming reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes (6) weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk en met redenen omkleed.
  • De Functionaris Gegevensbescherming kan tot het oordeel komen dat de klacht onterecht is, dan wel geheel of gedeeltelijk terecht.
  • Indien de Functionaris Gegevensbescherming de klacht niet of slechts gedeeltelijk gegrond verklaart, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien de Functionaris Gegevensbescherming oordeelt dat de klacht geheel of gedeeltelijk terecht is, beslist hij om:
 3. indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in lid 1 onder a, het verzoek van betrokkene alsnog geheel of gedeeltelijk te honoreren;
 4. indien de klacht zich richt tegen de wijze van uitvoering als bedoeld in lid 1 onder c, alsnog uitvoering te geven aan de in dit privacyreglement opgenomen regels.
  • De Functionaris Gegevensbescherming maakt zijn oordeel schriftelijk aan betrokkene kenbaar.

Artikel 12. Nadere regels

 • In aanvulling op dit reglement kunnen door de stuurgroep nadere regels worden vastgesteld.

Artikel 13. Inwerktreding en inzage

 • In overleg met de stuurgroep vastgesteld d.d. 1-3-2020
 • Dit Privacy Reglement wordt verstrekt bij de onderwijsovereenkomst en is tevens gepubliceerd op de website van TechExplore24 www.techexplore24.nl